Wykaz dokumentów

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych:

Dla osób ubezpieczonych:
1.Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie, osoby przebywającej na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym, korzystającej ze świadczeń socjalnych oraz inne za które składkę odprowadza płatnik: Ostatni ZUS RMUA (dolny odcinek, zawierający dane o składce, nazwę oddziału NFZ, imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, datę, pieczątkę i podpis płatnika) lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru podanego na stronie NFZ w dziale Zdrowie w UE, na stronie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, w sekcji Wymagane dokumenty (link do pliku) Legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.
– Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: Ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
– Dla osoby posiadającej umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kopię umowy oraz dowód wpłaty bieżącej skadki na ubezpieczenie zdrowotne np. na druku ZUS oznaczonym numerem 52.
członkowie KRUS: Zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki.
– Dla rencistów: Legitymacja rencisty wraz z ostatnim odcinkiem renty oraz decyzja o przyznaniu renty.
– Dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
– Dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej: Decyzja wójta (burmistrza) gminy
– Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej: Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny. Legitymacja rodzinna wraz z aktualną datą i pieczątką. Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy. Legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty. W przypadku osób które ukończyły 18 r.ż. dodatkowo dokument potwierdzający kontynuację nauki / do 26 r.ż./ lub niepełnosprawność.
– Dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: Karta EKUZ. Formularz E 111. Certyfikat. Poświadczenie wydane przez NFZ.
2. Książeczka RUM (dla osób z województw w których one obowiązują: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Wyrabia się je w placówce medycznej odpowiedniej do miejsca zamieszkania).

3. Dowód Osobisty bądź dokument potwierdzający numer PESEL. ( NIEZBĘDNE )

4. Skierowanie na leczenie do naszego szpitala/ośrodka wydane przez lekarza psychiatrę ubezpieczenia zdrowotnego lub gabinetu prywatnego.

UWAGA! SKIEROWANIE WAŻNE JEST 14 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! SKIEROWANIE POWINNO MIEĆ NASTĘPUJĄCY WZÓR:

SKIEROWANIE DO ŁĘKINI / KLIKNIJ /     

SKIEROWANIE DO BROCZYNY / KLIKNIJ /   

5. Wypis z detoxu.

6. Zaświadczenie o odbyciu kary (jeżeli osoba zgłaszająca się na leczenie opuszcza Zakład Karny)

7. Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań, itp.

Jednocześnie informujemy, iż książeczka usług medycznych RUM (wymagana przez nas do świadczenia usług, punkt 2) nie jest dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla osób nieubezpieczonych:
1. Dowód Osobisty bądź dokument potwierdzający numer PESEL. ( NIEZBĘDNE )

2. Skierowanie na leczenie do naszego szpitala/ośrodka wydane przez lekarza psychiatrę.

3. Wypis z detoxu.

4. Zaświadczenie o odbyciu kary (jeżeli osoba zgłaszająca się na leczenie opuszcza Zakład Karny)

5. Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań, itp.