Opis terapii i regulamin

Pobyt w ośrodku resocjalizacyjnym dzieli się na cztery etapy. Każdy etap jest określony przez poszczególne cele i zadania, które pacjent powinien osiągnąć i wykonać, aby przejść na następny etap. Decydująca w tej sprawie jest samoocena pacjenta i pisemnie złożone podanie o przeniesienie na wyższy etap oraz opinia kadry ośrodka. Terapia długoterminowa trwa zasadniczo 12 miesięcy. (Istnieje również możliwość podjęcia terapii krótkoterminowej na okres 2 miesięcy). Przejście z jednego etapu na następny jest uzależnione od stopnia osiągnięcia poszczególnych celów ogólnych, a także od indywidualnego planu terapii. Leczenie stacjonarne jest uzupełnione pobytem w hostelu oraz pomocą w grupach wsparcia po zakończeniu terapii w ośrodku.

Etap wstępny

Status pacjenta uzyskuje się po dwutygodniowym okresie próbnym. Ośrodek jest otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od światopoglądu czy wyznania, ale pomoc oferowana tutaj odwołuje się do chrześcijańskich standardów i skorzystanie z niej powinno być całkowicie dobrowolne. Potencjalny pacjent jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, jednak jego udział w zajęciach, poza ergoterapią, może być bierny.
Czas trwania: 2 tygodnie
Hasło: „Decyduję – zostać czy wyjechać.”
Cele:

 • Obserwacja uczestnicząca, zapoznanie się z modelem terapii.
 • Ugruntowanie motywacji do leczenia.

Etap 1

Przez pierwsze 4,5 miesiąca pacjent nie może wyjść poza teren ośrodka bez wychowawcy. Nie otrzymuje kieszonkowego ani korespondencji, której treść mogłaby go zachęcić do rezygnacji z leczenia. Nie może przebywać w swoim pokoju w czasie wolnym – powinien być wtedy w świetlicy. Ma prawo wypić cztery szklanki herbaty prawdziwej dziennie (z jednej płaskiej łyżeczki). Nie może pić kawy naturalnej. Ewentualne wypowiedzi krytyczne pod adresem ośrodka nie są brane pod uwagę.
Czas trwania: 3 miesiące
Hasło: „Odnajduję siebie i nawiązuje właściwe relacje z innymi.”
Cele:

 • Integracja w społeczności.
 • Poznawanie siebie samego, nauka samoakceptacji m.in. własnej problematyki, własnych granic, słabości i silnych stron, indywidualności i oryginalności, specyficznych struktur nałogu, rozwijanie pozytywnego poczucia własnej wartości, uczenie się prawdy o swoich zróżnicowanych uczuciach i obchodzenia się z nimi.
 • Osiąganie nowej identyfikacji.
 • Eliminowanie zachowania charakterystycznego dla osobowości uzależnionej.
 • Rozwijanie zdolności rozwiązywania konfliktów.
 • Akceptacja innych, liczenie się ze zdaniem drugiego człowieka, okazywanie szacunku.
 • Uczenie się rozróżniania negatywnych i pozytywnych wpływów.

Etap 2

Na tym etapie pacjent zyskuje prawo do picia herbaty bez specjalnych ograniczeń i jednej kawy naturalnej dziennie. Po upływie 4,5 miesiąca samodzielnie wychodzi na półgodzinny spacer. Może otrzymać pozwolenie na przebywanie w swoim pokoju w czasie wolnym po złożeniu odpowiednio uzasadnionego podania. Uwagi i propozycje pacjenta są rozpatrywane.
Czas trwania: 3 miesiące
Hasło: „Doznaję wewnętrznego uzdrowienia i osiągam stabilizację.”
Cele:

 • Utwierdzenie dotychczasowych osiągnięć.
 • Autentyczność i zgodność z samym sobą.
 • Nabywanie zdolności odcięcia się od innych osób i negatywnych wpływów a także umiejętności chronienia siebie.
 • Nauka wczuwania się w problemy i uczucia innych (empatia).
 • Konsekwentne dalsze prowadzenie pracy terapeutycznej wobec siebie samego: przepracowanie przeszłości i intensywniejsze włączenie wcześniejszych więzi osobowych w proces terapeutyczny (m.in. uzdrowienie wewnętrznych zranień, wyjaśnienie relacji z rodzicami, krewnymi, partnerem życiowym, dążenie do pojednania itp.).
 • Radzenie sobie z napięciami i przezwyciężanie rozczarowań (poszerzanie tolerancji na frustrację).
 • Pozytywne współtworzenie życia grupowego (odkrywanie i realizowanie zdolności i talentów).

Etap 3

Pacjentowi przysługuje prawo do jednej samodzielnej przepustki miesięcznie (48 godzin) i do wolnych wyjść poza teren ośrodka. Może dysponować własnymi pieniędzmi stosownie do stanu posiadania.
Czas trwania: 6 miesięcy
Hasło: „Staję się coraz bardziej samodzielny i odpowiedzialny.”
Cele:

 • Przygotowanie do samodzielnego życia.
 • Intensywniejszy trening zachowania w realnych warunkach, np. samodzielne przepustki.
 • Pogłębianie realistycznego myślenia i postępowania.
 • Zaangażowanie w indywidualny plan rozwoju samego siebie pod względem duchowym, intelektualnym, społecznym itp.
 • Wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie z objawami przewlekłego zespołu abstynencyjnego.
 • Osiągnięcie zdolności decydowania i ponoszenia następstw podjętych decyzji, podejmowanie odpowiedzialności.
 • Opracowanie nowej perspektywy życiowej według realnej oceny swoich możliwości.
 • Pierwsze kroki w urzeczywistnieniu tej perspektywy.
 • Integracja z grupą wsparcia lub przygotowanie do zamieszkania w hostelu.

Przykładowy plan dnia

6:20 Pobudka
6:40 Gimnastyka poranna
6:50 Społeczność poranna
7:25 Śniadanie
8:00 Praca
11:30 Drugie śniadanie
12:00 Praca
14:30 Obiad
15:00 Czas wolny
17:00 Społeczność terapeutyczna
20:00 Kolacja
21:00 Trening asertywności
22:30 Cisza nocna

Skrócony regulamin

I. Zgłaszam się dobrowolnie do Ośrodka, ponieważ wiem, że potrzebuję pomocy.

Terapia, z której chcę skorzystać polega na uczestniczeniu w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, grupowych i indywidualnych. Zobowiązuję się uczestniczyć w zajęciach ujętych w programie, a także zgłaszać się na rozmowę osobistą z terapeutą. Postaram się w tych rozmowach być całkowicie szczery i otwarty. Zajęcia o charakterze religijnym są nieobowiązkowe.

II. Jestem poinformowany, że pracownicy ośrodka powiadamiają się wzajemnie o wszystkim, co o mnie wiedzieć muszą, aby można było udzielić mi w pełni skutecznej pomocy. Jest sprawą oczywistą, że obowiązuje ich etyka zawodowa. Każdy pacjent przyjęty na zerowy etap terapii (etap”0”=pierwsze dwa tygodnie pobytu) ma przydzielonego terapeutę i jemu bezpośrednio przedstawia swoje prośby i problemy. Pacjent ma prawo poprosić o rozmowę terapeutę, psychologa lub kierownika Ośrodka.

III. Jestem gotowy podporządkować się społeczności, ponieważ wiem, że wspólnota ludzi w tym domu jest zasadniczym czynnikiem prowadzącym do uzdrowienia w aspekcie psychicznym, społecznym i fizycznym. Chcę czynić to, czego wymaga społeczność i rezygnować z tego, co jej szkodzi.

W oparciu o przedstawione zasady, ustalono regulamin zachowania w ośrodku, obowiązujący każdego pacjenta:

 • Podczas pobytu w ośrodku zobowiązuję się nie posiadać ani też zażywać czy podawać dalej jakichkolwiek narkotyków oraz alkoholu. Przekroczenie tej zasady oznacza natychmiastowe usunięcie z ośrodka.
 • W chwili przyjęcia do ośrodka rezygnuję z palenia papierosów.
 • Nie będę prowadzić rozmów dotyczących narkotycznej przeszłości.
 • Podczas pobytu w ośrodku powstrzymam się od jakichkolwiek pozamałżeńskich kontaktów seksualnych i nie będę nawiązywać relacji emocjonalnych z osobami w ośrodku.
 • Teren ośrodka opuszczę tylko w towarzystwie pracownika (I i II etap).
 • Będę uczestniczył we wszystkich pracach prowadzonych na terenie ośrodka.
 • Lekarstwa przepisane przez lekarza, będę stosować tylko za wiedzą i zgodą kierownictwa. Posiadane leki oddaję na przechowanie. Będą one wydawane według zleconej dawki.
 • Odwiedziny osób spoza ośrodka (tylko najbliższa rodzina) będę ustalał i przyjmował po uprzedniej rozmowie i zgodzie kierownictwa.
 • Mogę przywieźć do ośrodka telefon komórkowy i aparat fotograficzny. Telefon zostaje w biurze i można z niego korzystać wyłącznie za zezwoleniem wychowawcy i w jego obecność,i jednak w ograniczonym zakresie.
 • Własne pieniądze, książki, zdjęcia itp. w chwili przyjęcia do ośrodka oddaję do depozytu.
 • Nie będę trzymał w ośrodku żadnych zwierząt.
 • Wszelkie przesyłki pocztowe, adresowane do mnie, będą kontrolowane przez pracownika w mojej obecności.
 • Pracownik ma prawo w każdej chwili wejść do mojego pokoju i przeprowadzić kontrolę.
 • Postaram się utrzymać porządek i czystość w moim pokoju. Nie będę zmieniał jego wystroju bez zgody pracownika.
 • Nie będę używać wulgaryzmów i powstrzymam się od agresji słownej i fizycznej wobec współmieszkańców. Przekroczenie tej zasady może spowodować wydalenie z ośrodka.
 • Będę się stosował do poleceń pracowników.
 • Kierownictwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjenta w ośrodku po zakończeniu jego pobytu.
 • Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Regulamin tutaj przedstawiony to opracowanie w wersji skróconej. Każdy jego punkt jest szczegółowo opracowany i w poszerzonej wersji przedstawiony pacjentowi podczas przyjęcia do ośrodka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *